Zvērināts advokāts Osvalds Svilāns

Juridiskās konsultācijas un zvērināta advokāta pakalpojumi.

Pieredze darbā ar  Latvijas un starptautiska mēroga klientiem.

Sniedzu juridiskās konsultācijas un zvērināta advokāta pakalpojumus civiltiesību, krimināltiesību, administratīvo un imigrācijas tiesību jomās.

Lietu tiesības:

Strīdu izšķiršana par īpašuma tiesībām, īpašuma atsavināšanas darījumu dokumentu sastādīšana, kopīpašuma kopīga pārvaldība un kopīpašuma izbeigšana. Citu specifisku lietu tiesību jautājumu risināšana.

Saistību tiesības:

Saistību izpildes strīdu risināšana, darījumu apstrīdēšana, konsultācijas un pārstāvība parāda piedziņas jautājumos.

Citas civiltiesību jomas:

Ģimenes un mantojuma tiesību jautājumu risināšana. Ir iegūtas speciālās zināšanas un tiesības strādāt bērnu tiesību aizsardzības jomā. Ar Latvijas un ārvalstu tiesu spriedumu izpildi saistīto jautājumu risināšana.

Komerctiesības:

Sabiedrību dibināšanas u.c. pamatdokumentu sastādīšana, konfliktsituāciju un strīdu risināšana starp sabiedrību dalībniekiem komerctiesību jomā, starptautisko komercdarījumu dokumentu sagatavošana.

Krimināltiesības:

Piedalīšanās kriminālprocesos, veicot aizstāvja funkcijas un pārstāvot cietušo  pirmstiesas izmeklēšanā un tiesās.

Ja nepieciešams, lietu vešanā tiek nodrošināta kompetentu juristu, grāmatvežu, finansistu un citu jomu speciālistu piesaiste. Atbildīga pieeja un konfidencialitātes politikas ievērošana attiecībā uz jebkuru esošo un potenciālo klientu.